تبعیض سالانه بین عیدی کارمندان دولت و کارکنان بخش‌خصوصی

دولت میزان عیدی پایان سال ۱۳۹۵ کارکنانش را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.این خبر را بگذارید کنار فرمول محاسبه عیدی کارکنان بخش های غیردولتی (تأمین اجتماعی) که باید دو برابر حداقل حقوق باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، از آنجا که حداقل حقوق در سال جاری ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است، پس کارفرمایان بخش های غیر دولتی موظف اند به هر کارمند خود یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۳۲ تومان پرداخت کنند.

حال سؤال این است که چه فرقی وجود دارد بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی؟ مگر هزینه های عید برای دو گروه متفاوت است که کارمندان دولت ، حتی نصف عیدی کارکنان بخش غیر دولتی را هم نمی گیرند؟

اگر دولت کارفرماست – که هست و بزرگ ترین کارفرما هم هست – چرا خود را به اندازه کارفرمایان بخش غیردولتی زیر دین و تعهد نمی برد و به هر کارمندش ۷۷۰ هزار تومان عیدی می دهد و در عین حال از بخش خصوصی که زیر بار انواع فشارها و مشکلات است، می خواهد که به کارمندانشان بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان عیدی بدهند؟!

غرض، البته این نیست که بخش خصوصی عیدی اش را کم کند چرا که با گرانی های موجود، همین میزان هم واقعاً نیازهای خانواده ها را تأمین نمی کند. سخن بر سر تبعیضی که هر ساله بین دولت و کارفرمایان بخش دولتی از یک سو و کارکنان آنها از سوی دیگر وجود دارد و باید جایی بدان پایان داده شود.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز