مقاله ترجمه شده: ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه ی انتظار گردش به چپ در چین

tIn recent years the metropolitans in China have seen the surging installations of the left-turn waiting area(LWA) at the signalized intersections. The design allows the left-turning vehicles to enter the intersectionat the onset of the through green phase (of the same approach) and wait for the exclusive left-turn signal atthe LWA. The LWA layout can effectively reduce the probability of stranded and queue overflow of the left-turn vehicles, but no study is conducted yet to assess the safety performance of the signalized intersectionswith LWA. The paper adopts the traffic conflict technique (represented by post-encroachment time),compares the discrepancy of conflict types between intersections with LWA and without, and developsthe severity models to identify the contributing factors for the left-turn conflicts. Results demonstratethat the left-turn volume, driving outside the LWA, running red light, the presence of secondary conflicts,and the rear-end conflicts significantly increase the severities of traffic conflicts at the LWA. The findingsserve to provide recommendations to revise the current design standard of the LWA (GB5768-2009) andconsequently improve the safety operations of signalized intersections with LWA in China

در سال­های اخیر کلان­شهرها در چین شاهد راه­اندازی فزاینده­ی منطقه­ی انتظار گردش به چپ (LWA) در تقاطع­های مجهز به چراغ راهنما بوده­اند. این طراحی اجازه می­دهد خودروهایی که گردش به چپ می­کنند از آغاز سبز شدن چراغ (مربوط به همان مسیر) به تقاطع وارد شده و منتظر علامت گردش به چپ اختصاصی در LWA شوند. طرح LWA می­تواند بطور مؤثر احتمال صف­بندی و سرریز شدن صف­ خودروهایی را که به چپ گردش می­کنند، کاهش دهد، اما تا به امروز هیچ مطالعه­ای عملکرد ایمنی تقاطع­های چراغ­دار دارای LWA را بررسی نکرده است. این مقاله تکنیک تعارض ترافیکی (که توسط زمان پس از تخطی نمود پیدا می­کند) را دنبال کرده، انواع تعارض میان تقاطع­های دارای LWA و فاقد آن را مقایسه نموده، و مدل­های شدتی را جهت شناسایی عوامل دخیل در تعارض­های گردش به چپ توسعه می­دهد. نتایج نشان می­دهد که حجم گردش به چپ، حرکت به بیرون از LWA، رد کردن چراغ قرمز، وجود تعارض­های ثانویه، و برخورد جلو به عقب بطور قابل ملاحظه­ای بر شدت تعرض­های ترافیکی در LWA می­افزاید. این یافته­ها در راستای فراهم آوردن توصیه­هایی جهت تجدید نظر در استاندارد فعلی طراحی LWA (GB5768-2009) و در نتیجه ارتقای عملکردهای ایمنی تقاطع­های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه­ی انتظار گردش به چپ در چین است.

 کلیدواژه: منطقه­ی انتظار گردش به چپ؛ تکنیک تعارض ترافیکی؛ زمان پس از تخطی؛ مدل پروبیت[۱] ترتیبی

 


[۱] واحد قیاس احتمالات آماری براساس انحراف

.


این فایل با شناسه انحصاری 10360 در پایگاه رسمی فروش فایل فاپول ثبت شده است. کلیه حقوق مادی و معنوی با استناد به مجوز نشر بر خط فاپول به شماره 4032 نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ناشر محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری و یا بازنشر آن به هر نحو ، پیگرد قانونی و شکایت رسمی فاپول را به عنوان نماینده ناشر در پی خواهد داشت.

دیدگاه

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.