واردات برنج آزاد شد

به گزارش اخبار پولی مالی، با پایان فصل ممنوعیت واردات برنج به کشور در انتهای آذر ماه، واردات این محصول به کشور آزاد شده است.در چهار ماه گذشته و همزمان با فصل برداشت برنج واردات این محصول به کشور ممنوع بوده است، هر چند طبق آمار گمرک طی ۸ماه نخست امسال ۶۲۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. با کسر واردات برنج تا مردادماه(۴۷۵ هزار تن)، حداقل ۱۵۰هزار تن برنج در فصل ممنوعیت وارد کشور شده است.

بر اساس مصوبات دولت، واردات برنج تحت عناوینی چون مرزنشینی، پیله وری و ته لنجی حتی در فصل ممنوعیت نیز مجاز است. تسنیم

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز