عملکرد ۶ ماهه خاذین منتشر شد

به گزارش اخبار پولی مالی، شرکت سایپا آذین در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵، به هر سهم مبلغ ۲۴ ریال زیان اختصاص داد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۸۳ درصد بهبود را نشان می دهد.

شرکت سایپا آذین در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵، مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۴ ریال سود به هر سهم اختصاص داد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۸۳ درصد بهبود را نشان می دهد.

“خاذین” زیان انباشته پایان دوره را مبلغ ۳۱۱ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال اعلام کرد.

یادآوری می شود زیان خالص این شرکت در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴، مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال و سود به ازای هر سهم، ۱۴۴ ریال اعلام شده است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز