برپایی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

به گزارش اخبار پولی مالی، نشست خبری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه امروز دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ با حضور مجید قاسمی، رئیس کنفرانس و رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت ایران در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

قاسمی در این نشست به تشریح محور های کنفرانس پرداخت و گفت: محورهای کنفرانس در سه حوزه فردی، سازمانی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ در حوزه فردی به موضوعاتی چون بهبود نگرش فردی در راستای فرهنگ سازمانی مطلوب، نقش تحول و نوآوری در توسعه فرهنگ سازمانی و همچنین شخصیت، ویژگی و قابلیت های فردی در تحول فرهنگی و ارزش آفرینی در سازمان پرداخته می شود.

وی افزود: در حوزه سازمانی مسائلی چون تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی، نقش کارگروهی در توسعه فرهنگ سازمانی، مولفه های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی، اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی EVC در سازمان ها، فرهنگ سازمانی توسعه گرا و نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار از جمله محورهای کنفرانس به شمار می رود.

همچنین در حوزه اجتماعی، مدیریت مسئولیت اجتماعی، اثرات فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی، بالندگی اجتماعی و عشق به میهن و فرهنگ ملی در آینده پژوهی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی، اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضروروت های آینده نگرانه و دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار از جمله اهداف کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی هستند./اخبار پولی مالی

گفتنی است : کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ برپا می شود.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز