بازگشت شاخص به ارتفاع ۷۴ هزار واحد

فاپول
بازیابی رمز